Triển khai Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức xây dựng dự thảo TCVN:

Công nghệ thông tin – Các kỹ năng an toàn – Hướng dẫn thực hiện bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản của Chính phủ hướng dẫn xây dựng , thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan, doanh nghiệp, tham gia góp ý kiến các dự thảo TCVN nêu trên (dự thảo TCVN và thuyết minh TCN đã được đăng lên trang web www.mic.gov.vn/tbt tại mục: “ Dự thảo TCVN, lấy ý kiến góp ý” https://goo.gl/Yva1JB

gop-y-du-thao-TCVN-1

Để sớm hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/11/2018 (thời gian xử lý đến hết ngày 26/12/2018) theo địa chỉ :

Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Thông tin và Truyền Thông – Số 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Tel:  (84-24) 3822 6580

Fax: (84-24) 3943 7328

Email: dxbinh@mic.gov.vn

Trân trọng và cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị.

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông